22nd Yogyakarta Gamelan Festival 2017

21-23 July 2017 | 19.00 ? 23.00 WIB

@ Gedung PKKH UGM